Игри

Информация за страница Болница

     Интересна е историята на създаването на болница като институция, като този процес започва да се изгражда още с приемането на християнството от Римската империя. С цел да затвърди влиянието си, управлението решава да разшири по всеки един възможен начин формите за грижи на хората и така се стига до съграждането на първите по рода си болнични заведения. Това се случва през 325-та година, когато доктор Св. Самсон изгражда в Константинопол нещо като болнично заведение. По-нататък Василий последва примера му, а освен това не бива да се забравя и функционирането на болнични заведения във всеки един голям катедрален град. Базиликите също донякъде играят ролята на болнични територии, защото в тях имало специални помещения за лекарите и техните пациенти. Всичко това е само първоосновата на болниците такива, каквито ги познаваме към днешна дата. За да достигнат обаче сегашното си състояние, те преминават през много и най-различни етапи на развитие, модернизиране и усъвършенстване, което трае с векове.

     Освен че дадена болница може да предлага лечение и медицинско обслужване на хора, има и ветеринарни заведения. Законът за ветеринарномедицинска дейност е основният, по който се изгражда структурата на тези заведения, в които постъпват на лечение най-различни по вид животни, доведени там от своите стопани. Не само домашните котки и кучета имат нужда от медицински грижи, но и селскостопанският добитък, който е нужен на хората за разработване на техните насаждения. Наредбата – закон постановлява, че оказваната помощ на животните се извършва в амбулатория, което в случая може да играе ролята на синоним на кабинет. Другият вариант е лечението да се извършва в лечебница, което пък замества болничното заведение от класически тип, само че не за хора, а за представители на животинския свят. За да функционират обаче тези заведения, те задължително трябва да отговарят на строго определени изисквания и да разполагат с необходимия инструментариум. За да се покрият съответните критерии, и апаратурата трябва да е в отлично състояние и да функционира безотказно. Що се отнася пък до ветеринарите на частна практика, и те трябва да се съобразяват с редица изисквания и първото от тях е да регистрират фирма, която да удостоверява извършваната от тях дейност пред лицето на закона.

     Основните структурни блокове на всяка една болница могат да се обособят в няколко категории, като консултативно – диагностичният и този за приемно – консултативните кабинети са първите два блока от списъка. По-нататък той продължава с кабинетите за образна и функционална диагностика, както и с кабинети без легла. Стационарният блок е този, който включва кабинети с легла за пациентите. Медико – техническите лаборатории и блокът, който отговаря за административното управление, изчерпват списъка с основните блокови структури, без които нито едно болнично заведение не може да функционира. Във всички болници, в които се предлагат и се извършват операции, задължително трябва да има създадени определен брой операционни зали. Освен това болниците са в състояние и обезателно правят разкриването на аптеки за задоволяване на собствени потребности. Но и пациентите могат да се възползват от тях, за да си купят медикаменти. Що се отнася пък до многопрофилните болници, те задължително трябва да разполагат с поне четири отделения по различни основни медицински специалности.

eXTReMe Tracker